Bosmans Brook

Het terrein werd verworven door middel van een schenkingsconstructie in 2010 van de voormalige eigenaar, de fam Bosman. Het perceel ligt aan de Scheiddijk (naast en achter nr. 21) ten noorden van de kern van Mariënvelde.
Al in 1998 werd in het kader van de ruilverkaveling begonnen met het omzetten van cultuurgrond in natuur. In 2007 werd het perceel door de familie Bosman als natuurterrein verder ingericht  door het graven van een 3-tal poelen en het verschralen van een deel van het terrein. Het terrein past, samen met de aanliggende strook van Staatsbosbeheer,in het ontginningslandschap van het Ruurlosebroek, een natte omgeving met rechte structuren van wegen, waterlopen en beplanting.

Het terrein is relatief recent ingericht als natuurterrein. De natuurontwikkelingen beginnen op gang te komen.
Doel van de inrichting was een biotoop te creëren waar o.a. amfibiën tot ontwikkeling konden komen (de zgn. ‘Stapsteen Amfibie’ zoals verwoord in het gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland). Het terrein sluit tevens aan bij de ecologische versterking die men voorstelt vanuit het plan Baakse Beek / Veengoot. De boomkikker komt in de omgeving voor en zal hier zeker een weg naar toe vinden.

Mobiele versie afsluiten