D’n Leeg’n Könningsstool

De verwerving van dit terrein maakte in 1997 deel uit van een project van de Stichting Kerkepaden Zieuwent waarbij om en nabij het dorp Ziewent een stelsel van oude kerkepaden als wandel- en fietsroute in ere hesteld werd. Tevens zijn een aantal gronden gelegen aan de oever van de Baakse Beek als natuurterrein ingericht. Omdat de St. Kerkepaden Zieuwent zelf geen financiële middelen had is de G.A. van der Lugt Stichting gevraagd om de terreinen te verwerven.

Het terrein is gelegen ten noorden /noord-westen van het dorp Zieuwent in de nabijheid van de Grobbeweg.
D’n Leeg’n Könningsstool is een nat natuurgebiedje dat is gelegen in het beekdallandschap van de Baakse Beek. Het terrein bestaat uit een kleine zandwinplas, omgeven door bosfragmenten , twee grote poelen en een stukje natte cultuurgrond. Langs het terrein loopt een fiets-/wandelpad dat begeleid wordt door knotwilgen. De cultuurgrond bestaat uit een voormalig gedraineerd maisland waarvan de drainage buiten werking is gesteld.

De waterpartijen zijn in 1995 uitgegraven om een biotoop te ontwikkelen voor de boomkikker. Deze kwam destijds tot op 500 meter van het terrein voor. Het streven is om een kolonisatie van deze soort in de poelen te bewerkstelligen. Groene en bruine kikker en gewone pad komen hier al voor. Evenals diverse libellensoorten.
In het gebied komen tevens diverse soorten water- en bosvogels voor.

Flora: In de jaren -90 kwamen al een aantal soorten van de rode lijst voor, t.w.: doorgroeid fonteinkruid, borstelbies en waterpunge. Tevens is de aanwezigheid van waterviolier. kikkerbeet en oeverzegge vastgesteld. Het aantal soorten liep eind 20e eeuw al op tot boven de 100. Een verdere toename wordt verwacht langs de oevers en op het natte stuk cultuurgrond indien dit juist beheert en verder verschraald wordt.

Mobiele versie afsluiten