Privacyverklaring

Privacyverklaring
Verwerking en registratie van persoonsgegevens door de G.A. van der Lugt stichting
Versie: 1.0
Datum: 05-11-2018
De G.A. van der Lugt stichting (hierna: de stichting) is verantwoordelijk voor de registratie/verwerking van persoons- /bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:
G.A. van der Lugt Stichting
p/a Akkerwinde 4
7242 MX Lochem
Mailadres info@vanderlugtstichting.nl
Website www.vanderlugtstichting.nl
KvK registratie 41038453

2. Persoonsgegevens die wij registeren
De stichting registreert gegevens van natuurlijke personen t.w.: vrijwilligers, donateurs, buren van terreinen,
gebruikers van percelen, belangstellenden en personen die vakmatig bij natuurbeheer betrokken zijn.
De navolgende gegevens worden geregistreerd:
– Voornaam, -letters, en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummers (mobiel en aansluiting privé woning;
– Telefoonnummers van partners (i.v.m. bereikbaarheid bij calamiteiten (optioneel));
– Mailadres.

2A Verwerkingsdoelen
De stichting verwerkt de hiervoor genoemde gegevens met de volgende doelen:
– digitale oproepen (mail) van vrijwilligers voor werkzaamheden;
– bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk;
– berichten voor het ‘thuisfront’ in geval van calamiteiten tijdens werkzaamheden op de terreinen;
– (nieuws)berichten voor vrijwilligers, donateurs en belangstellenden;
– berichten voor buren in geval van calamiteiten op terreinen of perceelsgrenzen;
– berichten aan gebruikers van grond voor het afsluiten van contracten grondgebruik, jachtcontracten etc.;
– nieuwsberichten algemeen;
– fondswerving;
– geven van opdrachten aan bedrijven voor groter of specialistisch werk;
– bestellen van materiaal en gereedschap ten behoeve van het beheerwerk.
Aan actieve vrijwilligers is schriftelijke toestemming gevraagd om mailadressen en telefoonnummers bekend te
mogen maken met als doel het onderlinge contact mogelijk te maken voor bijvoorbeeld het samen reizen naar
werklocaties. Ook is schriftelijke toestemming gevraagd voor publicaties van foto’s van werksituaties op social media.

3. Bedrijfsgegevens die wij registreren
De stichting registreert gegevens van bedrijven of organisaties waarmee een zakelijke relatie wordt onderhouden.
De stichting heeft als erkende ANBI-organisatie zelf geen commercieel doel. De navolgende gegevens van zakelijke
relaties worden geregistreerd:
– Bedrijfsnaam;
– Adresgegevens;
-Telefoonnummers;
– Contactpersonen;
– Mailadres;
– Bankrekening (IBAN-nrs.).

3A Verwerkingsdoelen
Bedrijfsgegevens worden actief verstrekt (schriftelijk en digitaal) door de bedrijven zelf of van openbare websites overgenomen. De gegevens worden gebruikt bij:
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen van Rijks- , Provinciale en Gemeentelijke overheden;
– het verstrekken van opdrachten voor uit te voeren werkzaamheden;
– het informeren van bedrijven t.b.v. het ontvangen of afleveren van producten, facturen;
– het afhandelen van betalingen;

4. Delen van persoonsgegevens met derden
De stichting verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Bewaartermijn
De stichting bewaart gegevens van personen en bedrijven. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens. Tenzij het verzoek van het bedrijf of particulier wordt ontvangen deze gegevens te vernietigen.

6. Nieuwsbrief
Nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de websites of rechtstreeks verzonden aan mailadressen. Doel is om matie te verstrekken over de werkzaamheden of om nieuwsfeiten van de stichting te verspreiden. Als men geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kan een verzoek worden ingediend om van de mailinglijst jderd te worden. Ook kan via de contactgegevens (telefoonnr. en mailadres) die op de website van de stichting zijn vermeld contact worden opgenomen.

7. Dataverlies
De stichting spant zich maximaal in om de gegevens van de klant veilig op te slaan. Als de stichting constateert dat er gegevens ontvreemd zijn worden de betrokkenen binnen 24 uur op de hoogte gesteld;

8. Cookies
De stichting maakt geen gebruik cookies op de website www.vanderlugtstichting.nl .Wel worden vergelijkbare technieken gebruikt om het aantal bezoeken op de website te registreren. Deze registraties zijn niet te herleiden op persoonsniveau of IP-adressen van bezoekers van de website.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u registreren in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de registratie van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanderlugtstichting.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs te
tonen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. G.A. van der Lugt stichting wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Hoe wij persoonsgegevens verwijderen
De stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vanderlugtstichting.nl