Beloningsbeleid

De ANBI wetgeving vereist (o.i. terecht) transparantie ten aanzien van het beloningsbeleid van bestuurders van goede doelen organisaties, zoals de G.A. van der Lugt Stichting.

Het vermogen en de inkomsten / uitgaven van onze stichting staan geheel ten dienste aan onze doelstellingen i.c. het beheer en het onderhoud van onze historische objecten en natuurterreinen. Wij streven er naar om onze onkosten en overhead te beperken tot slechts het hoog nodige. 

Voor onze inkomsten en uitgaven leggen wij verantwoording af in de Jaarstukken waarbij wij jaarlijks opdracht geven aan een externe registeraccountant voor een samenstellingsverklaring.

Conform de statuten (zie Doelstelling) beoogt de stichting niet het maken van winst. Bestuurders en vrijwilligers doen hun werk onbezoldigd. Er is op geen enkele wijze sprake van een vorm van materiële of financiële beloning.

Huishoudelijk Regelement

De afspraken over vergoedingen zijn vastgelegd in een Huishoudelijk Regelement (vs. 20130826-1) dat is vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 augustus 2013. Het besluit is vastgelegd in de notulen en de besluitenlijst van de bestuursvergaderingen van die datum.

Bestuursleden ontvangen voor hun aanwezigheid tijdens bijeenkomsten in het kader van vergaderingen en werkzaamheden van de stichting geen vacatiegeld.

Uitsluitend kosten voor privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers kunnen worden gedeclareerd, mits deze zijn gedaan in het kader van werkzaamheden of activiteiten voor de stichting. Alle kosten moeten
aantoonbaar daadwerkelijk zijn gemaakt daarom dienen aankoopbonnen bij een declaratie te worden overlegd.

Vrijwilligers hebben ten aanzien van kostendeclaraties voor verreden kilometers en gebruik motorisch gereedschap dezelfde rechten als bestuursleden.