Actualiteiten

13 aug 2014 | Nieuwsbericht augustus

Hoewel het beheer- en onderhoudseizoen nog niet echt begonnen is, zijn we achter de schermen toch al bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2014-2015. Daarnaast zijn er een aantal positieve (en soms iets minder positieve) ontwikkelingen waar we over kunnen berichten:

Project Horstermaat (Winterswijk-Brinkheurne):
Over dit project is goed nieuws te melden: van de Provincie Gelderland hebben we recent bericht gehad dat onze subsidie-aanvragen voor herinrichting en functieverandering van het weidegebied gehonoreerd zijn. Inmiddels zijn ook de formele beschikkingen daadwerkelijk ontvangen. Dat betekent dat we met deze financiële ondersteuning concreet aan de slag kunnen met de uitvoering. Van een aantal percelen wordt de bestemming omgezet van landbouwgrond naar natuur. We streven naar de realisatie van een bloemrijk grasland met ruimte voor fauna, mogelijk zelfs dat we hier het zgn. Blauwgrasland kunnen realiseren. Om het gebied te verschralen wordt de bovenste laag (de teelaarde) afgegraven. De vrijgekomen grond wordt zo veel als mogelijk gebruikt voor het ophogen van landbouwgrond in de omgeving. Daarnaast wordt op het terrein een poel aangelegd voor de ontwikkeling van een biotoop voor amphibieën. Ook het aangrenzende bosgebied aan de westzijde gaan we fors aanpakken: de Populieren, Ratelpopulieren en Elzen worden gekapt en de bestaande poelen worden uitgebaggerd.  Voordat het project echter van start kan moet er eerst nog een (verplicht) archeologisch onderzoek plaatsvinden en moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.  Het bosgebied willen we komende herfst al aan pakken, de rest van het project zal in de tweede helft van 2015 worden uitgevoerd. Medio oktober 2015 hopen we klaar te zijn. Uiteraard houden we jullie van de vorderingen op de hoogte.

Bosmans Brook (Mariënvelde)
Vorig jaar konden we voor dit terrein melden dat de eerste Boomkikkers zijn gearriveerd. Ook werd 1 exemplaar van de Gevlekte orchis gespot. Dit jaar bloeiden de orchideeën in juni bij tientallen tegelijk.  Het terrein ontwikkelt zich zoals we ons dat voorgesteld hadden, maar de snelheid waarmee dit gebeurt ligt hoger dan verwacht. Het verschralingsbeleid zetten we uiteraard door. De komende tijd wordt het terrein gemaaid en worden de poelen weer geschoond van wilgopslag, riet etc.

Korenspieker (Winterswijk-Huppel)
Op dit terrein werden we onaangenaam verrast omdat er zonder overleg met ons een waterleiding dwars door ons perceel bleek te zijn aangelegd. Het spieker dateert uit de 17e eeuw en is een rijksmonument. Het perceel rondom het spieker heeft een hoge archeologische (verwachtings)waarde.  Door het graafwerk werd het wortelstelsel van de oude eiken en het archeologische bodemarchief beschadigd. Inmiddels zijn we met de opdrachtgever voor deze infrastrcturele werkzaamheden in overleg. Onze inzet is dat de leiding verwijderd wordt en dat alles in oude staat, voor zover dat nog mogelijk is, wordt hersteld. Onderzoek door een externe partij heeft al uitgewezen dat een aantal bomen het op termijn niet zal overleven. Deze zullen dus helaas gekapt moeten worden.

Lebbenbrugge
Hier werden we verrast door werkzaamheden aan de Slinge die via ons terrein aan de Lebbenbruggerkamp werden uitgevoerd. Ook hier zijn we met de opdrachtgevers in gesprek voor herstel. Het gras is inmiddels opnieuw ingezaaid. Ook op dit perceel zijn we voornemens een project uit te voeren. We willen dit terrein verder  inrichten zoals het er honderd jaar geleden uit moet hebben gezien. Het streven is om langs de randen een begroeiingszoom aan te leggen met inheemse struiken. De Lebbenbruggerkamp vormt dan samen met het museum Lebbenbrugge een historisch ‘ensemble’.  Op het moment dat dit project meer concrete vormen aanneemt, houden we jullie hiervan op de hoogte.

Donaties
Onze stichting steunt waar mogelijk en financieel haalbaar ook lokale initiatieven van cultuur-historische aard. In 2014 hebben we een financiële bijdrage geleverd aan de Meester heuvel stichting voor een project bij het museum Lebbenbrugge.
Bijgedragen werd aan de realisatie van een aantal vitrines voor de tentoonstellingsruimte op de zolderverdieping. Tevens werd bijgedragen aan een project ‘Needse Beelden’ , een restauratieproject voor herstel van middeleeuwse heiligen-beelden uit de 15e eeuw met een grote cultuur-historische waarde.

Inzet vrijwilligers
Recent is aan de vrijwilligers gevraagd om aan te geven op welke data zij willen meewerken aan het beheer van de verschillende terreinen. Grofweg loopt de beheerperiode van oktober tot en met eind maart. Incidenteel vindt er beheerwerk plaats in de zomer (hooien schrale graslanden). Ben je enthousiast of enthousiast geworden, geef je dan op of meld je aan als vrijwilliger. De stichting heeft recent diverse materialen en gereedschappen aangeschaft waardoor het werken veiliger wordt en plezierig blijft.

 

 

06 apr 2014 | Hulp van scholieren AOC Borculo

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Vanuit die gedachte waren we als bestuur blij verrast met de aanmelding van een  groep 3e jaars  leerlingen van het AOC Oost uit Borculo. De leerlingen wilden zich graag inzetten voor het doel van onze stichting en daarmee werkzaamheden uitvoeren op één van onze terreinen. De groep bestaat uit leerlingen die gekozen hebben voor de vakrichting Plantenteelt. Een brede vakrichting waarbij alles wat met het telen van planten te maken heeft wordt behandeld. Het theoretische deel van de plantenteelt wordt aangevuld met technieklessen (zowel theoretisch als praktisch), zoals de techniek van trekkers en oogstmachines. Ook worden er excursies georganiseerd naar bedrijven die affiniteit hebben met plantenteelt, zodat de leerlingen zich een goed beeld kunnen vormen van hun toekomstige arbeidsmarkt. Kortom een groep met ‘groene vingers’ en met interesse voor het praktische beheerwerk.

In overleg met de groepsbegeleider John te Morsche  werd gekozen voor een klus aan ons terrein ‘de Lebbenbruggerkamp’. Daar moest een deel van een houtwal afgezet worden. De groep werd ontvangen in museum ‘de Lebbenbrugge’ waar ons bestuurslid Jan Huidink de leerlingen een beeld schetste van het ontstaan van het landschap en de historie van de directe omgeving van de Lebbenbrugge. Daarmee werd het werk voor de leerlingen in een context geplaatst.  Daarna werden de handen uit de mouwen gestoken. Onze coördinator van het vrijwilligerswerk en bestuurslid Kees Vredeveld had de benodigde gereedschappen geregeld en gaf uitleg over het werk en tips over het vellen en daarmee goed en veilig laten vallen van de bomen.  Met veel enthousiasme gingen de jongens aan de slag. Er werd met grote inzet gewerkt: bomen afgezet, takken gesnoeid en struiken verwijderd. Dat alles met degelijk handwerk zonder gebruik te maken van motorzagen. 

De jongens zelf vonden het blijkbaar een leuke ervaring. Ze hebben hun eigen bevindingen op papier gezet:

Bomen snoeien bij de Lebbenbrugge
Casper en Willem: We zijn warm ontvangen in de Schoppe en hebben daar een duidelijke uitleg gehad. Toen zijn we na de uitleg naar het bos gelopen en daar heeft Kees ons nog het e.e.a. uitgelegd. Toen zijn we begonnen met zagen en rond een uur of 10 was er een bakje koffie. Toen zijn we weer gaan snoeien en hebben nog een paar bomen gezaagd. Aan het eind van de ochtend zijn we weer naar school gefietst.  Maik: We werden met koffie ontvangen bij de Lebbenbrugge en kregen daar een verhaal over de historie van de Lebbenbrugge. Daarna gingen we naar de plek waar gesnoeid moest worden en kregen we uitleg over de zagen die wij moesten gebruiken, nl. de beugelzaag en de olewievenzaag. Vervolgens werden we verdeeld in groepen en elk groepje moest een stuk snoeien. De mensen van de Van der Lugt Stichting hielpen mee en gaven ons tips hoe je de bomen het beste kon laten vallen. De takken en bomen die gesnoeid waren moesten naar het weidje ernaast gesleept worden.  Bart en Ivo: ’s Ochtends werden we ontvangen in de Schoppe van de Lebbenbrugge. Daar kregen we uitleg over de Lebbenbrugge. Daarna gingen we naar buiten naar wat we moesten snoeien en kregen uitleg over de zagen. Daarna hebben we gesnoeid. Wij vonden het erg mooi om te snoeien.

Voor onze stichting was het een leuke ervaring om zo’n groep leerlingen bij ons werk te betrekken. Blijkbaar was het wederzijds want de groep is nog voor een tweede keer teruggekomen om het werk af te ronden.
En wie weet zit er bij deze groep leerlingen iemand die zich in de toekomst voor het werk van de stichting interesseert en zich als bestuurslid of vrijwilliger in wil zetten. In ieder geval was het een ervaring die voor herhaling vatbaar is.

 

 

 

20 mrt 2014 | Vrijwilligers bedankt !

De termijn van het jaarlijkse onderhoud aan onze natuurmonumenten liep ook dit jaar weer van begin oktober tot 15 maart 2014. Terugkijkend constateer ik dat er weer heel veel noodzakelijk onderhoud gepleegd is en dat verreweg het grootste deel van dit werk is verricht door onze vrijwilligers. Wij prijzen ons zeer gelukkig met deze groepen, die in verschillende samenstelling, op vrijdag- en/of zaterdagmorgen de handen daadwerkelijk uit de mouwen steken.

Grofweg kun je stellen dat er een vaste groep Winterswijkse vrijwilligers functioneert in onze natuurgebieden aldaar en een grote vaste groep vrijwilligers die zich richt op onze terreinen in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Lochem en Bronckhorst. Het is voor mij ook vaak een verrassing wie er weer aanwezig zijn op zo’n geplande werkdag. Sommigen zijn er zeer frequent en anderen kunnen maar af en toe. Zo ken ik een vrijwilliger in Borculo die dolgraag elke zaterdag er bij zou willen zijn, maar… zijn 2 zoontjes moeten op zaterdagmorgen voetballen. Ja, dat gaat voor want dat is uiteraard mooi om te beleven, dat wil je niet missen. Er komt vast nog een tijd dat hij wel weer vaker van de partij zal zijn.

 Naast mijn dank aan de vrijwilligers wil ik ons bestuurslid Kees Vredeveld extra dank zeggen. Hij is de man die het hele onderhoudsgebeuren coördineert en draagt. Hij weet van de hoed en de rand en zonder zijn inzet en specifieke kennis kunnen we dit onderhoud niet van de grond krijgen. Niet alle terreinen komen elk jaar aan bod. Dat hoeft en dat kan ook niet. Dit seizoen zijn we actief geweest in Schreuders Weide,  Ruitenburgerschans, de Laarbraak, Horstermaat, Bosmans Brook, Sieverinksbos en-es en de Lebbenbruggerkamp.  Daarnaast wordt ons terrein D’n Leeg’n Könningsstool jaarlijks onderhouden door de vrijwilligers van de Stichting Kerkepaden in Zieuwent. Met hen hebben we een meerjarige overeenkomst afgesloten voor dit onderhoud. 

Dit seizoen mochten we ook een nieuwe onderhoudsgroep begroeten: leerlingen van de AOC-school uit Borculo hebben 2 ochtenden werk verricht aan de singel naast de weide van de Lebbenbruggerkamp. Het was voor hen een kennismaking met het vrijwilligerswerk en het natuuronderhoud en een kennismaking met ons als organisatie. Wederzijds is de samenwerking zo goed bevallen dat we dit het komende seizoen zullen voortzetten.

Tot slot nogmaals dank aan alle vrijwilligers die ons weer belangeloos hebben geholpen om al dat moois in stand te houden en graag weer tot ziens in het komende seizoen.

Theo Franck, Voorzitter.

 

15 jan 2014 | Asbestdump op terrein van de Lugt en stormschade

Stormschade aan de spieker
We beginnen dit jaar helaas met een paar minder positieve berichten: In december 2013 werd de spieker in Winterswijk-Huppel getroffen door de 5 december storm die over ons land raasde. Gelukkig is het gebouw op zich stevig genoeg om wat storm te doorstaan maar er waren pannen van het dak en er was als gevolg daarvan enige constructieschade ontstaan. De schade kon snel hersteld worden door bouwbedrijf Wiggers Nijenhuis. De verzekering dekte helaas slechts een deel van het schadebedrag i.v.m. een eigen risico. Mogelijk dat een deel van het uiteindelijke schadebedrag nog gecompenseerd wordt door het Nationaal Restauratiefonds, maar of die poging tot resultaat leidt is nog even afwachten.

Asbestdump in Kotten
Stormschade kan helaas een keer gebeuren, vervelend maar er is mee te leven. Wat ons bij het terrein Italiaanse Meertjes in Kotten bij Winterswijk overkwam is gevoelsmatig minder goed te verteren. Sterker nog, je wordt er ‘p..nijdig’ van. Door de gemeente Winterswijk werden we er op geattendeerd dat er een party asbest golfplaten gedumpt was op het terrein. Blijkbaar is het zo dat het overheidsbeleid om kosten voor legaal storten van asbest in rekening te brengen er toe leidt dat bedrijven / particulieren de kosten omzeilen door het vuil maar te dumpen in de natuur. Veel eigenaren van natuurterreinen worden momenteel daardoor getroffen. Vandaag is het asbest, morgen zijn het restanten uit een drugslaboratorium. De dader ligt meestal ‘op het kerkhof’. Hoewel je als eigenaar part nog deel hebt aan dit soort praktijken ben je er wel voor aansprakelijk om de troep op te laten ruimen door gecertificeerde bedrijven. Een forse onvoorziene schadepost is het resultaat. Dat geld hadden we veel beter kunnen gebruiken uiteraard, bijvoorbeeld door er gereedschap of veiligheidsmateriaal voor vrijwilligers voor te kopen. Helaas moeten we nu wat plannen die we in petto hadden even bijstellen. Volgende keer hopen we weer wat positiefs te melden.

03 jan 2014 | Beleidsplan 2014 – 2018 online

ANBI-LogoIn 2013 hebben we hard gewerkt aan ons Beleidsplan 2014 – 2018. Dit beleidsplan voor de bescherming van de kleinschalige natuur en het landschap van de Achterhoek is het product waarmee we aan alle geinteresseerden onze plannen voor de komende periode toelichten en duidelijk maken hoe wij ons beleid in de komende periode inhoud en vorm willen geven.

We hebben getracht een beeld te schetsen wat onze organisatie beoogt, wat ons als bestuur drijft, wat het bereiken van onze doelstellingen mogelijk bedreigd en/ of beknot  maar vooral welke kansen we zien de komende jaren.

In het inmiddels meer dan 50 jarig bestaan van de G.A. van der Lugt Stichting is de doelstelling, het in stand houden van karakteristieke (natuur)monumenten in de Achterhoek, nagenoeg onveranderd gebleven. Onder monumenten verstaan we natuurmonumenten, gebouwde monumenten en andere objecten van historische betekenis. Ook immaterieel erfgoed en in het bijzonder de streektaal en de streekgeschiedenis van de Achterhoek en Liemers heeft onze aandacht

Natuurlijk hopen we dat u, na het lezen van ons beleidsplan, onze doelstellingen voor de natuur en het landschap in de Achterhoek wilt onderschrijven. Dit kunt u laten blijken door ons te steunen in financiële zin, als vrijwilliger bij verschillende werkzaamheden of als belangstellende volger.

Het beleidsplan is te downloaden via deze pagina.

22 dec 2013 | Donatie Prins Bernhard Fonds

PrinsBernardCultuurfondsOp de valreep van 2013 bereikte ons nog een positief bericht. Onze aanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van gereedschap en veiligheidsmateriaal is (voor een belangrijk deel) gehonoreerd.

De bijdrage stelt ons in staat om op korte termijn de al lang gewenste en noodzakelijke investeringen te doen voor het beheer en onderhoud van onze terreinen. Naast de bijdrage van het PBCF zullen we ook zelf investeren. We streven naar aanschaf van gereedschap in combinatie met de vervanging van veiligheidsmateriaal dat nodig is omdat het bestaande materiaal deels (wettelijk verplicht) vervangen moet worden

Met het verlanglijstje dat we hebben opgesteld zullen we binnenkort met de leverancier om de tafel gaan zitten om de spullen op zo kort mogelijke termijn aan te schaffen. We streven er naar om in dit beheerseizoen al gebruik te kunnen maken van de nieuwe spullen.

Al met al een positieve afsluiting van 2013.

Het bestuur van de G.A. van der Lugt Stichting wenst alle vrijwilligers en alle andere belangstellende lezers van onze website een goede kerst en een groen en vooral gezond 2014.

29 nov 2013 | Artikel over Korenspieker in Huppel

In de nieuwsbrief van 23 meil j.l. maakten wij melding van het feit dat een project van onze stichting in aanmerking kwam voor een uitkering uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof – Coldeweij Fonds van SBNL. Het bedrag dat we daarbij ontvingen werd besteed aan het onderhoud van onze historische Korenspieker te Huppel bij Winterswijk. SBNL besteed in het blad Inzicht in Natuur regelmatig aandacht aan de diverse projecten. In de winter 2013 editie komt onze historische korenspieker uitgebreid aan bod. Met dank aan Daniël Hoitink Fotografie voor de foto’s die voor dit artikel ter beschikking zijn gesteld.

pdf_download

 

22 okt 2013 | Uitbreiding van onze terreinen in Winterswijk-Kotten

De G.A. van de Lugt Stichting heeft z’n terreinen in de buurt van Winterswijk-Kotten met een paar hectares kunnen uitbreiden. In het kader van de Herinrichting Winterswijk-Oost werd onder regie van een Stuurgroep
al geruime tijd gewerkt aan een ‘snelle herverkaveling’. Daarbij waren een groot aantal agrariërs, waterschappen, gemeentes en (natuur)organisaties betrokken. Wij waren vooral geinteresseerd in de mogelijkheden om onze bestaande bezittingen rond Kotten uit te breiden. En dat is gelukt ! Veel dank zijn wij verschuldigd aan ons bestuurslid Bennie Geurkink die in dit proces gedurende lange tijd enorm veel werk heeft verzet.

Bij de uitbreiding van het terrein Oossinkbos  kon er bovendien een samenwerking met het Waterschap Rijn & IJssel worden gerealiseerd. Die samenwerking houdt in dat de Stichting de Bemerbeek (die door dit terrein stroomt) vrije ruimte geeft om ter plekke te meanderen. Daarvoor betaalt het genoemde Waterschap een financiële vergoeding aan ons. Formeel heet dat een ‘Vestiging Kwalitatieve Verplichting’. Het Waterschap voert tevens nog inrichtingswerkzaamheden uit zoals het aanbrengen van beekbegeleidende beplanting  en grenspalen. Voor het beheer van het ‘natte profiel ‘(de beek) blijft het Waterschap verantwoordelijk. Het beheer en onderhoud van het beekbegeleidende bos wordt door de Stichting uitgevoerd.

Een tweede uitbreiding betreft het terrein rond het Oedingsebeekdal, ook in Kotten. Daar konden we het terrein uitbreiden met een stukje bos en en klein esje. De terreinen hebben, als onderdeel van het cultuurlandschap rond Winterswijk een grote natuur- en landschapswaarde. Wij zijn er als bestuur dan ook erg blij mee !

Op 17 oktober j.l. werd de akte, opgemaakt door notaris Mw. Mr. Post van kantoor Hobbelink & Buitink, ondertekend onder toeziend oog van velen die bij deze kavelruil betrokken waren.