Actualiteiten

01 jan 2020 | Laatste Nieuwsberichten

Wilt u onze werkzaamheden volgen?
Bekijk ze dan op onze social media kanalen!

 

 

14 jul 2015 | Nieuwsbericht juli 2015

Afscheid bestuursleden

Theo Franck en Kees Vredeveld hebben als bestuurslid afscheid genomen van de stichting. Samen goed voor meer dan 35 jaar bestuurservaring! Gelukkig blijven ze als vrijwilliger bij ons werk betrokken.
Tijdens een gezellige bijeenkomst met partners en onder het genot van een hapje en drankje hebben we als bestuur afscheid genomen.  Theo en Kees: dank voor jullie grote inzet gedurende vele jaren.

 


Kap eiken bij Korenspieker Huppel

Door het graafwerk van een nutsbedrijf (zie vorige nieuwsbrieven) zijn de stabiliteitswortels van een drietal eikenbomen op het perceel van de korenspieker in Huppel zwaar beschadigd.  Hierdoor ontstaat mogelijk gevaar voor de naastliggende boerderij ’t Kössink zodra de bomen te maken krijgen met zware stormen. Dat risico willen we natuurlijk niet lopen, daarom is bij de Gemeente Winterswijk een vergunning gevraagd voor het vellen van de eiken. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de fa. Koerselman uit Laren (Gld). Dit bedrijf heeft ook voor ons de schadetaxatie aan het bomenbestand uitgevoerd. Inmiddels is de vergunning binnen en is het nog even wachten tot de bezwaartermijn afgelopen is. Naast het vellen van de bomen zal er ook noodzakelijk laanbomenonderhoud aan de andere, nog vitale, eiken worden uitgevoerd. De gemeente heeft ons een herplantplicht opgelegd dus de bomen zullen vervangen worden door nieuwe jonge aanplant. De verwachting is dat het werk in het 3e kwartaal uitgevoerd kan worden.

Facebook en Twitter
Jullie hebben het wellicht al gezien of gelezen: de stichting is inmiddels actief op sociale media. Je kunt ons werk steunen door onze FB pagina te ‘liken’ en ons te volgen op Twitter om het laatste nieuws te ontvangen.
Zie daarvoor ook het nieuwe welkomstwoord en oproep van onze voorzittter Rogier Grondman op de welkomstpagina van onze website.

Monumentenbordjes

Monumentenborden #KL141157

Zowel de korenspieker in Huppel als de Ruitenburgerschans in het Woold zijn Rijksmonumenten. De stichting heeft een aantal bordjes aangeschaft die de status van deze monumenten aan bezoekers duidelijk moet maken. Daarnaast denkt de stichting na over het aanbrengen van zgn. QR-codes bij deze monumenten. Bezoekers kunnen dan m.b.v. smartphones deze code inscannen via een app. Na het scannen wordt de bezoeker doorgeleid naar een link waarmee online achtergrondinformatie over het monument wordt verkregen.  Het is een mooie en moderne interactieve manier om bezoekers snel te informeren over de geschiedenis van de monumenten.

Stichting Fonds De Roos Gesink
Een delegatie van ons bestuur heeft een gesprek gehad met het bestuur van de Stichting Fonds De Roos Gesink. Deze stichting doneert met regelmaat aan projecten van goede doelen. Meestal zijn dit projecten die cultuurhistorie als thema hebben, maar het bestuur van de stichting heeft aangegeven tevens natuur- en vrijwilligersprojecten te willen ondersteunen.  Als bestuur van de Van der Lugt stichting hebben we een presentatie gegeven waarin we duidelijk gemaakt hebben wat onze doelstellingen zijn, waar we voor staan en welke projecten we graag ondersteund zouden zien. Het was een zeer plezierige bijeenkomst waarbij naast de presentatie ook een aantal terreinen rond Winterswijk is bezocht. Afgezien van plezierig was het tevens een vruchtbare bijeenkomst want de Stichting Fonds De Roos Gesink heeft voor zowel 2015 als 2016 een substantiële bijdrage toegezegd voor een tweetal projecten: t.w.: een bijdrage in de kosten van onze nieuwe aanhanger en de aanschaf van gereedschap en veiligheidsmateriaal voor onze vrijwilligers. Uiteraard zijn we erg ingenomen met deze ondersteuning.

Project Horstermaat
Over dit project hebben we in vorige nieuwsbrieven al het e.e.a. geschreven. In ’t kort gaan we op dit perceel ‘nieuwe natuur’ inrichten door het afgraven van de bouwvoor en de aanleg van een nieuwe poel.  In het bosgedeelte worden de populieren (grotendeels) gekapt en worden de bestaande poelen uitgebaggerd.  Het verschralingsbeleid en de overige maatregelen moeten leiden tot grotere biodiversiteit voor zowel flora als fauna. De eerste fase van het project, het verwijderen van de afrastering,  is met behulp van vrijwilligers uitgevoerd. Medio augustus gaat de aannemer de bomen kappen en vervolgens zijn de bestaande poelen en het weidegebied aan de beurt.  Door Ecologisch Advies Bureau Schröder is een quick scan uitgevoerd naar de voorkomende flora en fauna, met speciale aandacht voor reptielen. Tot onze verrassing bleek naast de Gewone pad, de Bastaard- en Bruine kikker ook de Kamsalamander in de oude poelen voor te komen.  Dat is al vast een mooie opsteker en het geeft goede hoop voor nog veel meer moois zodra de poelen zijn opgeschoond en de lichtinval is verbeterd.  Naar verwachting is het werk eind oktober gereed.

Agrarisch Natuurbeheer voor Lebbenbrugge en Sieverinkses
Voor deze twee terreinen liggen plannen klaar om tot een andere vorm van beheer over te gaan. Het streven was om deze percelen onder te brengen in het Natuurbeheerplan 2016 van de Provincie Gelderland. Helaas is dat afgewezen. De Provincie is wel bereid om de percelen in aanmerking te laten komen voor een andere vorm van subsidie. Daarom is voor zowel de Lebbenbrugge als Sieverinkses subsidie voor Agrarisch Natuurbeheer aangevraagd. Hoewel voorgaande nog niet definitief is, hebben we goede hoop dat het gaat lukken. De bedoeling is dat we op de Sieverinkses graangewassen gaan verbouwen. Het graan zal niet geoogst worden maar blijven liggen voor vogels, muizen etc. Voor de volgende cyclus zal het gewas ondergeploegd worden.  Het intensief bemesten van de es gaat hiermee tot het verleden behoren. We hopen hiermee te bereiken dat de graanakker een toevluchtsoord wordt voor voor vogels en andere fauna. Ook op de Lebbenbrugge zal het bemesten tot het verleden gaan behoren. Ook hier zal, naar verwachting,  dit beleid de groei en bloei van nieuwe flora en het insectenleven (en dus ook voor vogels) ten goede komen.

 

16 mei 2015 | In memoriam

Bennie Geurkink

Toen onze stichting in 1996 op zoek ging naar een nieuwe kandidaat voor het bestuur, die tevens uit Winterswijk moest komen, viel zijn naam: Ben Geurkink. Wij mochten net als velen ‘Bennie’ zeggen.

Met name vanwege zijn brede kennis en het feit dat hij wist wat er allemaal speelde in Winterswijk, kwam hij in het bestuur. Bennie was werkzaam bij de gemeente Winterswijk en was ingevoerd in alles wat onder de noemer buitengebied, landschap, ruimtelijke ordening en natuurbeleid valt.

Misschien is, naast de hiervoor genoemde kennisgebieden, zijn kennis van hoe de mensen in het buitengebied aankijken tegen de overheid en zeker ook tegen de natuurorganisaties wel zijn belangrijkste inbreng geweest. Hij kende het Winterswijkse buitengebied als zijn eigen broekzak, maar nog belangrijker: hij kende de mensen. Dat kennen bleef niet bij de namen en adressen, maar Bennie kende de karakters en de drijfveren van de mensen.

Geboeid hebben wij geluisterd als Bennie de verschillende mensen een plaats gaf in de gesprekken die hij met ze had. Hij gaf ze vertrouwen en kreeg ook veel vertrouwen terug. En door zijn goede contacten en zijn vasthoudendheid durven wij te zeggen dat de natuur en het landschap, met name in de omgeving Winterswijk, er dankzij hem nog beter uitziet!

Op dezelfde manier functioneerde hij ook binnen ons bestuur. Hij luisterde goed naar ieders argumenten en liet iedereen in zijn of haar waarde. ‘Stem verheffen’ of ‘beter weten’ was hem vreemd. Ook hier was hij vasthoudend en doelgericht.

Toen zijn vrouw Pietie hem ontviel was dat een grote klap voor hem. Wij kenden haar als een spontane vrouw die ons altijd gastvrij ontving. Gelukkig kwam Ans in zijn leven en ook haar hebben we onder andere tijdens de bestuursuitjes mogen leren kennen. Ook langs deze weg wensen we haar veel sterkte!

Zijn ziekte heeft hij bevochten met alles wat voor hem mogelijk was. Ondanks de ellende die dit met zich meebracht, bleef hij zijn inbreng leveren in het bestuur. Helaas heeft hij deze ongelijke strijd niet kunnen winnen.

In de bestuursvergadering van 11 mei jl. hebben we 1 minuut in stilte aan Bennie gedacht. En we zullen aan hem blijven denken.

Wat zullen we hem missen of beter gezegd: Dank Bennie, we missen je!

Namens het bestuur van de G.A. van der Lugt stichting,

Theo Franck (bestuurlid en oud voorzitter)

Rogier Grondman (voorzitter).

28 mrt 2015 | Herinrichting Lebbenbruggerkamp gereed

Ons bestuurslid Jan Huidink komt de eer toe, hij kwam in 2014 met het idee om het terrein tegenover Museum De Lebbenbrugge met meer aandacht voor het landschap opnieuw in te richten. Zijn beeld (hij droomde er zelfs van) was om het terrein als ‘ensemble’ met het museum de Lebbenbrugge terug te brengen naar de situatie zoals deze er in de 19e eeuw moet hebben uitgezien. Afgezien van het landschappelijke aspect was het streven om de biodiversiteit te vergroten door  het opnieuw aanplanten van bloeiende en bes-dragende inheemse struiken en bomen welke insecten (m.n. vlinders) en vogels zouden moeten aantrekken. Het enthousiasme van Jan werkte aanstekelijk en in de herfst van 2014 waren de plannen gereed en was ook het projectbudget rond. De uitvoering kon dus starten en gezegd moet worden dat alle partijen hard en enthousiast gewerkt hebben om er wat moois van te maken.  Door de vrijwilligers werd allereerst de oude afrastering verwijderd. Daarna kon de firma Baks uit Borculo met groot materieel aan het werk.  Allereerst werd langs de oostzijde een brede strook bramenstruiken geklepeld en afgevoerd. De vrijkomende grond werd daarna over een breedte van ca. 10 x 150 meter gefreesd en daarna gespit, zodat de schrale grond boven kwam.  Aan de zuidzijde van het terrein werd ondertussen de singel afgezet met de enthousiaste inzet van de scholieren van het AOC uit Borculo.  Takken en overig vrijgekomen natuurlijk materiaal werd ter plekke verbrand.  Onnodig te vermelden dat het geen enkel probleem vormt om vrijwilligers te krijgen voor het stoken van een goede fik !

Daarna kon de feitelijke herinrichting beginnen: een rij knotwilgen werd aan de noordzijde van het terrein langs de Slinge gepoot. Deze bomen sluiten naadloos aan bij de wilgen die aan de overzijde van de weg op het terrein van het Museum staan. Met behulp van een mechanische grondboor werd met mooie droge eiken palen een nieuwe afrastering geplaatst en van (hergebruikt) prikkeldraad voorzien. De omgespitte strook werd ingeplant met inheemse soorten struiken en bomen (o.a. Zoete Kers, Wilde- en Haagliguster, Sleedoorn, Krent, Rode Kornoelje, Gelderse Roos en Hulst). Soorten waarvan we verwachten dat ze met hun bloemen en bessen een grote aantrekkingskracht zullen hebben op insecten en vogels.  Op de wat langere termijn vormen deze struiken en bomen een mooie struweelhaag voor de grote eiken die het terrein verder begrenzen. Denk daarbij ook aan de pinken die het terrein weer zullen begrazen en het zal duidelijk zijn dat het geheel een lust voor het (toeristische) oog zal zijn.

Met onze grote dank aan de firma Baks en het Waterschap Rijn & IJssel die bereid waren de uitvoering zowel praktisch als financiëel te ondersteunen.  Al met al heeft de inzet van velen geleid tot een mooi stukje werk dat het aanzien en de natuurwaarde van het terrein zeer ten goede is gekomen. De Achterhoek is weer een stukje mooier ! Dank aan allen die er aan meegewerkt hebben.

 

01 jan 2015 | Een nieuw jaar – Een nieuwe voorzitter

Hij is sinds de oprichting,  meer dan 50 jaar geleden,  de langst zittende voorzitter van de stichting. Maar nu heeft hij aangegeven dat het tijd wordt voor een nieuw gezicht. Theo Franck draagt de voorzittershamer per 1 januari 2015 over aan Rogier Grondman.  Tijd voor een terugblik en een kennismaking.

Theo FranckTheo Franck
Het is dinsdagavond 30 december 2014.  Het jaar loopt op z’n einde en dus ook mijn voorzitterschap van de Van der Lugt stichting. Het stemt me wat weemoedig. Waarom, dat weet ik niet, maar het voelt zo.  Laat ik jullie even meenemen in de tijd. Het was 13 november 1995 en in “Het Hof” te Borculo was het bestuur van de Van der Lugt stichting bijeen om volgens de agenda kennismakingsgesprekken te voeren met enkele nieuwe leden voor het bestuur. Na dit informatieve gesprek vraagt de heer Franck ‘enige bedenktijd’, zo is te lezen in de notulen. Het waarom kan ik me niet meer herinneren. Pieter de Jong was toen voorzitter. Wel kan ik me nog herinneren dat Bertus Siebers me benaderd heeft. We kenden elkaar vanuit de politiek. Hij was de financiële man van Gemeente Belangen in Borculo en ik was de CDA-er met wat groene interesses. Maar de bedenktijd is blijkbaar maar kort geweest, want op 1.1.1996 was ik reeds toegetreden tot het bestuur en niet veel later, na het vertrek van Pieter de Jong, was ik voorzitter.

Weemoedig als ik nu ben wil ik nog een aantal bestuursleden bij naam noemen zodat ze weer even in ons midden zijn. Denk eens aan: Jhr. Mr. Beelaerts van Blokland, P.Bos, GA vander Lugt, Margreet Hartgerink, Wim Ter Meulen, H. Onstenk, B. te Vaarwerk, G. Kolkman, Dhr. Boerman, K. Zwart, W. Bongers, Jan Derking, H. Mooibroek, W. van Keulen, Dhr. Hazekamp, Mr. H. Steenbergen.  Net als ik zullen de lezers van nu mogelijk niet iedereen meer kennen, maar toch…….. er zijn ons velen voorgegaan om deze prachtige stichting te dragen en te laten groeien en bloeien.

Met het noemen van de namen Stef Grit en Bertus Siebers ben ik weer terug in het heden. Wij hebben afscheid van hen moeten nemen terwijl ze nog in functie waren binnen ons bestuur. Dat is ons zwaar gevallen. We hebben daar veel aandacht aan gegeven  en dat gaf ons ook warmte terug. Als bestuurders zijn we gericht op de doelstellingen van onze stichting, maar ik prijs me gelukkig ook voorzitter te zijn geweest van een bestuur dat ieders persoonlijk welzijn op de ongeschreven agenda wist te plaatsen. Mijn dank daarvoor !

1 januari 2015 gaat de voorzittershamer over in handen van Rogier Grondman. Ik blijf nog tot medio 2015 lid van het bestuur en ik hoop als vrijwilliger nog jaren actief te kunnen zijn. Rogier, ik heb jou destijds gevraagd in ons bestuur te komen en dat is mij goed bevallen. Met het volste vertrouwen geef ik de hamer aan jou door. Goede raad ga ik je niet geven.  Je hebt het in je om de stichting te activeren en te stimuleren in het vormgeven van haar doelstellingen en daarnaast kun je de bindende factor zijn binnen het bestuur om iedereen een warme en gewaardeerde plek te geven.
Theo Franck.

Rogier GrondmanRogier Grondman ,  

Met veel plezier ga ik vanaf 2015 de functie van voorzitter vervullen binnen het bestuur van de G.A. van der Lugt stichting. Samen met haar vrijwilligers verricht de stichting veel werk om de natuur en het kenmerkende landschap te behouden en waar mogelijk de kwaliteit daarvan te verbeteren. In de afgelopen jaren heb ik hier als bestuurslid en vrijwilliger aan mee mogen werken. Vanuit mijn passie voor natuur, landschap en landgoederen ben ik Bos- en Natuurbeheer gaan studeren. Op dit moment ben ik als zelfstandige en binnen de overheid werkzaam als jurist gebiedsontwikkeling en rentmeester NVR.

De continuïteit van de stichting is uiteraard een speerpunt van het bestuur. Hiertoe gaan we verder professionaliseren,  zoeken naar specifieke deskundigheid en proberen we jonge mensen te interesseren voor bestuurs- en vrijwilligersfuncties. Ik kijk uit naar een mooie en vooral groene toekomst waarin we samen weer mooie resultaten gaan boeken.

Rogier Grondman

02 dec 2014 | Nieuwsbericht december 2014

Het werk op onze terreinen is weer in volle gang. Rond Winterswijk is de Ruitenburgerschans weer goed toegankelijk gemaakt en de schans zelf is opgeschoond van brandnetels, bramen etc. De nieuwe aanplant die een aantal jaren geleden is aangebracht op de percelen bij de schans is goed aangeslagen. Aanvankelijk hadden we daar wat zorgen over, maar inmiddels beginnen de jonge bomen goed boven de bramen uit te groeien. Nog een paar jaar en dan zien we naar verwachting de groei van de bramen afnemen door de schaduwwerking.

Bij het Oossinkbos (langs de Beemerbeek) zijn we bezig geweest met de bestrijding van Amerikaanse vogelkers. Dat gaat ook nog gebeuren op de nieuwe percelen die we daar in 2013 verworven hebben, dus we zijn daar nog niet klaar.
Ook zijn we bezig geweest om de grenzen van de nieuwe percelen goed vast te stellen i.o.m. de buurman en de gemeente Winterswijk. Er wordt daarnaast een kapvergunning aangevraagd voor een bosje van Fijnspar dat deels op onze grond en deels op dat van de buurman staat. Helaas is het oude wandelpad langs de beek richting het Han Duyverman bruggetje door een enthousiaste boer omgeploegd. Dat deel is eigendom van de gemeente Winterswijk en de bedoeling is dat het pad hersteld wordt zodat wandelaars er weer gebruik van kunnen maken. We gaan op de nieuwe percelen langs de beek een herbeplanting uitvoeren met wat inheemse soorten, Zoete kers, Meidoorn , Sleedoorn , ed.. Deze nieuwe begroeiing moet daarna weer mooi aansluiten bij het beekbegeleidende bos ter plekke.

Op het terrein de Laarbraak bij Ruurlo zijn we verder gegaan met het werk dat we in 2013 begonnen zijn, te weten het afzetten van de rabatten. Eind november zijn we twee dagen bezig geweest met een grote groep bestuursleden en vrijwilligers. Zoals op de foto’s is te zien zijn er letterlijk en figuurlijk veel meters gemaakt. Op de Laarbraak zal dit seizoen ook nog een deel van de populieren gekapt worden. Dat werk zal door een aannemer worden uitgevoerd. Een deel van de populieren blijft staan en zal uiteindelijk op een natuurlijke wijze afsterven.


 NB: Op de foto’s ontbreken onze vrijwilligers Wim Vriezen, Laurens Gebbink en Gerrit Harberts.

Op de singels van de Sieverinkses zijn de Adelaarsvarens weer verwijderd. Dit is echt een werk van de lange adem, maar de eerste tekenen van succes zijn duidelijk te zien. De nieuwe aanplant is niet volledig overwoekerd en lijkt grotendeels goed aangeslagen te zijn. Dit werk krijgt ongetwijfeld een vervolg in 2015.

Ons Project Herinrichting Horstermaat ligt goed op planning. Eind november liep de termijn voor inzage en het indienen van zienswijze(n) van het bestemmingsplan af. Gelukkig zijn er in die periode geen zienswijzen ingediend. Recent hebben we een informatiebijeenkomst met omwonenden georganiseerd. De buren zijn enthousiast over de plannen en waar nodig is men bereid medewerking te verlenen. Dat laatste is voor ons echt belangrijk omdat de aan- en afvoer van materiaal, hout en grond via percelen van de buren gaat lopen. Onze eigen uitrit is voor zwaar materiaal niet geschikt. We zijn dus echt dankbaar voor de toegezegde bereidheid voor hulp van onze naobers. De Bosgroep is inmiddels voor ons met een aannemer in de slag om de populieren op de Horstermaat te laten kappen. De kwaliteit van deze kaprijpe bomen is erg goed dus we verwachten met de opbrengst nog een stukje van de projectkosten te kunnen financieren. Ook zijn inmiddels de offertes van de loonbedrijven voor het grondwerk binnen. We verwachten deze maand nog de gunning rond te krijgen.

Materiaal: verder valt nog te melden dat we ons arsenaal aan gereedschap verder hebben uitgebreid met een bosmaaier. Met onze vrijwilligers maken vele handen licht werk, maar in bepaalde gevallen is de hulp van een machine toch wel erg welkom. In 2015 is de aanschaf van een aanhangwagen (met vaste wanden) voorzien. De bedoeling is dat deze wagen een permanente opslag wordt voor al ons gereedschap en materiaal zodat we al onze benodigde spullen altijd bij de hand hebben. Overigens zoeken we nog een (niet te dure) stalling voor deze wagen rond Ruurlo/Borculo. Mocht iemand daarvoor een idee hebben laat het ons dan even weten. NB: Inmiddels hebben we een mooie stalling gevonden dankzij jullie tips. Bedankt voor het meedenken ! 

IMG_0397-Kopie

Theo Franck en Rogier Grondman inspecteren de nieuwe aanwinst

 

27 nov 2014 | Nieuwe EHBO-koffers

 Tragtgergroep

  

 

 

 

 

Veilig werken staat hoog in het vaandel bij de Van der Lugt stichting. Er wordt alles aan gedaan om ongelukken te voorkomen. Naast het werken met protocollen, het geven van instructies en het werken met goed en veilig materiaal, kan het toch gebeuren dat iemand zich bezeert of verwondt.

In het nieuwe werkseizoen kunnen we dankzij de sponsoring van de Tragter Groep nog beter voorbereid aan het werk. Directeur Hans Tragter bleek direct en met plezier bereid om twee goed gevulde EHBO-koffers gratis ter beschikking te stellen aan de Van der Lugt stichting.  Deze nieuwe koffers vervangen de bestaande en kleinere EHBO-trommels. Uiteraard hopen we minimaal gebruik te hoeven maken van deze koffers, maar het draagt zeker bij aan het veiligheidsgevoel.

Langs deze weg nogmaals onze hartelijke dank aan de Tragter Groep.

 

 

 

05 okt 2014 | Bosmans Brook, Winterklaar met nieuwe buren

Het onderhoudseizoen 2014-2015 is weer van start gegaan.  Na het schonen van de poel op Schreuders weide,  

      

 zijn we begonnen om Bosmans Brook winterklaar te maken. Het riet en de Lisdodden in de poelen zijn gemaaid en de opslag van Wilg en Els is verwijderd. Door ’t Onderholt is het gras reeds gemaaid en nadat we het op kidden geharkt hebben, is het afgevoerd.

En we hebben nieuwe buren! De fam. Bosman heeft de woning verkocht en is verhuisd naar Doetinchem.  Vele jaren waren zij onze ‘naobers’ en we kijken met plezier op die periode terug. Dank zij hun initiatieven en inzet is Bosmans Brook ontworpen, gemaakt en geworden tot wat het nu is. We zijn hen dankbaar dat zij de stichting de kans hebben gegeven om dit mooie terrein in eigendom te krijgen. We wensen hen nog lang een gelukkige tijd in hun nieuwe woonomgeving. Tijdens de werkzaamheden op het terrein konden we al kennis maken met de nieuwe bewoners. Joke de Neef en Jan Haasnoot hebben het perceel naast Bosmans Brook aangekocht en zijn inmiddels al ingetrokken in hun nieuwe woning. Op de kennismaking werd al getoost (met Grolsch!) dus het naoberschap is beklonken.  Beiden gaven aan erg ingenomen te zijn met hun nieuwe Achterhoekse woonomgeving en de kans is groot dat we er een paar nieuwe vrijwilligers bijgekregen hebben.

De nieuwe buurvrouw, Joke de Neef, in gesprek met vz. Theo Franck

De nieuwe buurvrouw, Joke de Neef, in gesprek met vz. Theo Franck

 

 Ons project de Horstermaat in de Brinkheurne vordert. Omdat we het terrein gaan afgraven en er een nieuwe poel willen aanleggen, moest er een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Dat onderzoek is inmiddels gereed en beoordeeld door de Gemeente Winterswijk.  De uitkomst: de aangetroffen archeologische situatie vormt geen belemmering voor het realiseren van het project. Daarmee kon de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan van start. Het voornemen tot wijziging is inmiddels gepubliceerd. De procedure kent een ruime doorlooptijd en uiteraard hopen (en verwachten)  we dat deze wijziging probleemloos door kan. Binnenkort gaan we dan ook in gesprek met de direct omwonenden om hen verder te informeren over onze plannen.  Goed nieuws is tevens dat de gemeente Winterswijk subsidie vertrekt voor het achterstallige onderhoud van de twee bestaande poelen in het bosgedeelte. Zodra we de populieren geveld hebben en het bos verder uitgedund is, geven we opdracht om de poelen uit te baggeren. Dat doen we uiteraard in een periode dat de kans op verstoring het kleinst is. Het streven is om door een betere lichtinval meer insecten (en dus meer vleermuizen, vogels) en tevens meer en gevarieerder leven in de poelen te krijgen.  Met de provincie Gelderland hebben we afspraken over de Horstermaat: omdat we de landbouwfunctie omzetten naar natuur, eist de provincie dat we het onderhoud de komen de jaren gaan verrichten conform de eisen die aan het nieuwe type natuur gesteld worden. Het project ligt op schema en ook de budgetten voor financiering van het project zijn veiliggesteld.